2021. január 22 , péntek - Vince

3.0 Az Építési Műszaki Ellenőr szerepe

Az építőipari tevékenységekre vonatkozó jogszabályok folyamatosan bővülnek, mely néha könnyítést, máskor szigorítást jelent. Jelen cikkünk a régen kevésbé ismert, de ma már megkerülhetetlen szereplővel ismerteti meg olvasóinkat. Erről kérdeztük Galambos Róbert építészt, építési műszaki ellenőrt, a LegiCont Tanácsadó Kft. – Érdekképviselet ügyvezetőjét.

– Ki az Építési Műszaki Ellenőr és hol helyezkedik el az építkezés szereplői között?

– Az építési műszaki ellenőr az építtető helyszíni megbízottja, nevezhetjük a bizalmasának is, aki a megrendelő képviseletében az építési-szerelési munka folyamatos ellenőrzésével segíti az építési beruházás, az építtető igényeinek megfelelő szakszerű és gazdaságos megvalósítását.

Legpontosabban úgy tudnám a szakma lényegét megfogalmazni, hogy a műszaki ellenőr az, aki a megrendelő érdekét képviseli szakmai alapon, ő az, aki ismeri a szakmai követelményeket, szabványokat, előírásokat, a vonatkozó jogszabályokat és összehangolja a kivitelezés munkáit.

Az előbbiek szerint az építtető és a műszaki ellenőr között megbízásos kapcsolat áll fenn, amelyet megbízási szerződés rögzít. A megbízás: az építtető (megbízó) érdekeinek képviselete az építési munka során műszaki, pénzügyi gazdálkodási és – meghatározott körben – jogi kérdésben.

A 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 16.§(6) részletesen tartalmazza a megbízási szerződés kötelező elemeit, melyeket írásba kell foglalni.

– Miért hasznos Építési Műszaki Ellenőrt foglalkoztatni?

– Sokszor anyagi megfontolásból nem bíznak meg műszaki ellenőrt az építtetők, de sajnos a végén mindig az derül ki, hogy megtérült volna. Régi alapigazság, hogy az olcsóbb a végén mindig drágább. Ha az építtető nem szakember, egyedül marad a kivitelező vállalkozókkal, tervezőkkel és hatóságokkal szemben. Arról nem is beszélve, hogy a műszaki ellenőr jogi felelőssége a kivitelezés során talán a legnagyobb, és ez kényelmi pozíciót teremt mások számára.

A műszaki ellenőr feladata a műszaki átadás-átvételek ellenőrzése, a teljesítési igazolások kiadása, vagy legalább a felügyelete, és a kivitelezés teljes folyamatában a munkavégzés minőségének megfelelősségének az ellenőrzése, a javítások elvégeztetésének előírása és felügyelete.

A munkáját lelkiismeretesen és felelősségteljesen végző műszaki ellenőr kontrollálja a vállalkozókkal kötendő szerződéseket, hiszen azok teljesítését majd neki kell betartatnia, és ha előre gondolkodik, a saját munkáját könnyíti meg végül.

A műszaki ellenőr munkavégzésének alapja a tervek teljes alapossággal való ismerete, így munkája ellátása magában foglalja az esetleges szakmai észrevételeket a tervezők felé, hiszen a műszaki ellenőr a megvalósításért felel, tehát szemlélete gyakorlatiasabb.

– Ki végezhet Építési Műszaki Ellenőri feladatokat?

– Építési műszaki ellenőri tevékenységet – az egyes építési műszaki szakterületek felett – az gyakorolhat, akit kérelmére az Építési Műszaki Ellenőri Névjegyzékbe – az építményfajta, valamint a szakterület megjelölésével – felvették.

Ennek a feltétele a megfelelő szakirányú végzettség, kellő idejű szakmai gyakorlat, büntetlen előélet és jogosultsági vizsga.

Ezt részletesen a 266/2013.(VII.11.) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló Korm. rendeletben találjuk, melynek hatálya kiterjed a tevékenységre, a tevékenységet folytatók körére, ennek részletes feltételeire, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére is.

Érdemes megjegyeznünk a 21.§(4) bekezdését:

Az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Valamint a 21.§(5) bekezdését:

Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

– Mely esetekben kötelező az Építési Műszaki Ellenőr megbízása és mely esetekben nem kötelező?

– A 191/2009.(IX.15.) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint:

Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi.

b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy

e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre.

Ez családi ház építése estében azt jelenti, hogy ha nem egy generálkivitelező végzi a ház építését A-tól Z-ig, az első kapavágástól az utolsóig, akkor minden esetben kötelező építési műszaki ellenőrt megbíznunk.

– Mi az Építési Műszaki Ellenőr konkrét feladata az építkezés során?

– Sok feladata van az építkezés során, felsorolni is elég: az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, az építmény kitűzése helyességének ellenőrzése, az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,  a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,  a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése,  pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.

Ha az épület kivitelezését több vállalkozó végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett részmunkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az építési napló részeként – a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

– A kivitelezőnek is érdeke lehet az Építési Műszaki Ellenőr közreműködése?

– A kivitelezők gyakran ellenségnek tekintik a műszaki ellenőrt, nyilván a kisebb ellenőrzés mellett könnyedebben lehet dolgozni. Fel kell azonban ismerni, hogy a kivitelezőnek is fontos érdeke fűződhet ahhoz, hogy műszaki ellenőr működjön közre, hiszen pl. az átvett munkáért már a műszaki ellenőr felel. Mindez a garanciális problémákat vagy minőségi kifogásokat a jövőre vonatkozóan egyértelműsíti, a felelősségi kérdéseket leegyszerűsíti.

Fontos ezen kívül, hogy a műszaki ellenőr az építtető képviseletében szakmailag megfelelően, „szaknyelven” képes kommunikálni a kivitelezőkkel, mert sok félreértésnek éppen ez az alapja, hogy a kivitelező és az építtető elbeszél egymás mellet, nem értik pontosan, mit akar a másik.

Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a műszaki ellenőr a munkáját hivatásszerűen gyakorolja, és a saját érdekében is alapossággal, felelőssége teljes tudatában lássa el. Ha tehát a megrendelő építtető megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkező műszaki ellenőrt bíz meg, végeredményben sok bosszúságtól és nem várt költségtől kímélheti meg magát.

(X)

A LegiCont Kft-ről a Portré rovatban olvashatnak:

Ahol együtt van jelen a műszaki és a jogi segítség

 

 

Szerző: Aufmuth Gábor

Facebook hozzászólások