2021. január 21 , csütörtök - Ágnes

5.0 A Kivitelező kiválasztása

A családi ház építésének egyik kulcskérdése a kivitelező kiválasztása. A laikusnak nehéz döntenie a különböző ajánlatok, kivitelezők között. Erről kérdeztük Mánya Zsoltot, a MAVIT Building Kft. ügyvezetőjét.

-Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének milyen feltételei vannak a kivitelezőre vonatkozóan?

-Ezek a feltételek törvényileg pontosan szabályozva vannak, de nagy általánosságban elmondható, hogy az építőipari kivitelezés végzéséhez, a vállalkozónak vagy cégnek szerepelnie kell a kamarai névjegyzékben, a cégkivonatban benne kell lennie az építőipari kivitelezési tevékenységnek és a vállalkozó kivitelezőnek közvetlenül részt kell vennie a kivitelezési tevékenységben.

Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött munkáknál a kivitelező cégnek rendelkeznie kell Felelős Műszaki Vezetővel.

Rendelkezni kell megfelelő szakképzettségű és létszámú szakmunkással, valamint szükség van megfelelő telephelyre is.

Ezeket a követelményeket a hatóság bármikor ellenőrizheti.

Építőipari kivitelezési tevékenységet a vállalkozó kivitelező a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint akkor vállalhat, ha

a) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke a vállalkozó kivitelezőre vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet,

b) a vállalkozó kivitelező a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz.

(1a) A vállalkozó kivitelező az általa vállalt tevékenységből olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet

a) amelyhez

aa) – a 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével – rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – felelős műszaki vezetővel,

ab) rendelkezik a kivitelezési tevékenységnek megfelelő szakképesítéssel, vagy elegendő számú és tevékenység jellegének megfelelő szakképesítésű – vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – szakmunkással,

ac) rendelkezik a 35. § (2) bekezdése szerinti alkalmas telephellyel,

Ezen felül a vállalkozónak a kivitelezői tevékenységére vonatkozólag bejelentési kötelezettsége van az Étv. 39.§(3) bekezdése szerint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, mely a bejelentő számára a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nyilvántartási számot ad ki.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság vagy a nyilvántartásból való törlésével az MKIK a 37. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását. A nyilvántartás adatai nyilvánosak.

38. § (1) A Szolgtv. 25. §-a alapján kiszabható bírság, ha a szolgáltató

a) az építőipari kivitelezői tevékenységét bejelentés nélkül folytatja

aa) egyéni vállalkozó esetében 30 000 forint,

ab) gazdasági társaság esetén 200 000 forint.

-Ki a Felelős Műszaki Vezető és mik a feladatai?

-A Felelős Műszaki Vezető gyakorlatilag a munka helyszíni irányítója, aki az idevonatkozó jogszabályok és előírásoknak megfelelően ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, irányítja és ellenőrzi a dolgozók munkáját, vezeti az elektronikus építési naplót, kezeli a dokumentációkat, tartja a kapcsolatot a tervezőkkel és a hatóságokkal.

Ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött

13. § (1) Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát felelős műszaki vezető irányítja.

(2) A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

(3) A felelős műszaki vezető feladata:

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,

c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,

d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,

e) a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,

g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,

h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,

i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,

j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó – 14.§ szerinti tartalmú – nyilatkozat megtétele,

k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele.

Ha van alvállalkozó, a munkájának ellenőrzése minőségi és mennyiségi értelemben, rögzítése az építési naplóban, teljesítésigazolás kiadása, számla ellenőrzése.

-Mit kell tartalmaznia az építőipari kivitelezői szerződésnek?

-Elég sok jogszabályi pont hivatkozik erre, de alapvetően a felek adatait, hogy mit építünk, milyen tervek alapján, hol építünk, milyen határidőkkel, mennyiért és milyen egyéb feltételekkel. Az egyéb feltételekben aztán ki lehet térni elég sok dologra a kivitelezéssel, elszámolással, felelősségekkel kapcsolatban.

A 3. § (2) bekezdése szerint: A kivitelezési szerződés tartalmazza

a) az építtető, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét és elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ),

b) a szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási számát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,

c) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával,

d) a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen (ideértve a kivitelezési tervszolgáltatásnak, az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kezdésnek, figyelemmel a (12) bekezdésre, a részteljesítés, az átadás-átvétel, a birtokbaadás határidejét vagy határnapját, az igényelt befejezési határidőt vagy határnapot),

e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét, a d) pontban foglaltak figyelembevételével szakaszait

Ezen felül tartalmazza még

– alvállalkozó igénybevételét

– kiviteli dokumentáció szolgáltatását

– a hulladék kezelését

– a pótmunka elszámolását

– az építési műszaki ellenőr adatait

– az építtető pénzügyi nyilatkozatát

– az előleg elszámolási módját

– garanciális feltételeket

– a tartalékkeret elszámolását

 -Mi a szerepe és a tartalma az Építési naplónak?

-Az Építési naplót ma már elektronikus formában kell vezetni. A szerepe az, hogy a kivitelezés során minden jelentős tény rögzítve legyen azért, hogy menet közben a tervezők, az építtető és a hatóságok is betekintést nyerhessenek a kivitelezés folyamatába, és meggyőződhessenek annak megfelelőségéről.

Későbbi betekintésnél, esetleges reklamációk vagy vitatott helyzetek, perek során, bizonyítékokat kell szolgáltatnia akár több év távlatában is, hogy az elvégzett munkákat ki, mikor, hogyan, milyen időjárási körülmények között, milyen anyagokkal, milyen száradási-kötési időket hagyva végezte el, és az elkészült munkarészek megfelelőek voltak-e.

A 24. § (1) bekezdése alapján: A 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. (jellemzően: az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ill. az egyszerű bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység esetén)

(2) Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

(3) Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építési napló-vezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt, – internetes alapú e-építési napló alkalmazás segítségével kötelesek teljesíteni.

24/B. § (1) Az általános építményfajták tekintetében az Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) üzemeltetője, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK) a Dokumentációs és Információs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint helyezi készenlétbe az építtető kezdeményezésére az e-építési naplót, és ahhoz az építtető számára hozzáférést biztosít. Az építtető az e-építési napló készenlétbe helyezését elektronikusan az OÉNY e-építési napló alkalmazási felületén keresztül kezdeményezi az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint.

26.§ (2) Az e-főnapló vezetése a fővállalkozó kivitelezőnek, az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek a feladata.

 -Milyen szempontokat vegyen figyelembe a Megrendelő a Kivitelező kiválasztásakor?

-Érdemes megnézni, hogy az adott kivitelező cég milyen régóta van a piacon, milyen referenciái vannak, mennyire ismert, milyen a híre. Egy adott kivitelező cégről sok mindent elárul az alkalmazottak megjelenése, viselkedése, az autók, szerszámok, gépek állapota. Érdemes megnézni a telephelyét, illetve kimenni egy folyamatban lévő építkezésre és ott ellenőrizni ezeket a tényezőket.

Igényes munkát csak igényes cégtől várhatunk el.

Nagyon fontos a kivitelezővel való kommunikáció minősége, gyorsasága. Gondoljunk csak bele, hogy ha egy olyan vállalkozóval építtetünk, akit nem lehet elérni, nem lehet vele beszélni és csak több nap múlva válaszol a levelünkre, ha válaszol egyáltalán.

Tehát a jó kommunikáció elengedhetetlenül fontos.

(X)

 

A MAVIT Building Kft-ről a Portré rovatban olvashatnak:

Szakértelem, rutin, korrekt piaci ár

Szerző: Aufmuth Gábor

Facebook hozzászólások